Naše práce

Pro členské organizace

Pro členské organizace

  • Koordinujeme tematické pracovní skupiny.
  • Pořádáme setkání s dalšími aktéry integrace a migrace.
  • Organizujeme školení a workshopy.
  • Vydáváme newsletter
Pro odbornou a širší veřejnost

Pro odbornou a širší veřejnost

  • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
  • Realizujeme vlastní výzkum a vytváříme analytické materiály.
  • Pořádáme oslavu Mezinárodního dne migrantů.
Pro novináře

Pro novináře

  • Poskytujeme komentáře k aktuálnímu dění.
  • Zajišťujeme pravidelný informační servis.
  • Zprostředkujeme kontakty na odborníky v různých oblastech migrace a integrace.

Témata

Projekty

Ověření dílčího řešení personální stabilizace ve zdravotnictví prostřednictvím pracovníků ze zahraničí OPZ+ 10/2023–09/2025 Konsorcium je zapojeno projektu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Projekt ověřuje návrh dílčího řešení personální stabilizace ve zdravotnictví prostřednictvím zapojení pracovníků ze zahraničí. Návrh je komplexní od náboru a motivaci k práci ve zdravotnictví, přes odborné vzdělávání po uplatnění se na trhu práce v resortu zdravotnictví a zahrnuje jak podporu pracovníků ze zahraničí, tak podporu poskytovatelů zdravotních služeb. Výstupem bude soubor doporučených postupů pro efektivní zapojení kvalifikovaných zdravotnických pracovníků ze zahraničí. Rolí Konsorcia je sledovat naplňování cílů a kontext projektu a zasazovat jej do širšího rámce integrační politiky v ČR.
Právní a sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu OP AMIF 03/2024–03/2026 Projekt cílí na zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro cílovou skupinu, kterou tvoří žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, kteří jsou na území ČR strpění podle zákona č. 325/1999 Sb., se zvláštním zřetelem na zranitelné osoby. Projekt umožňuje stabilní a pravidelné fungování poradenských míst v zařízeních Správy uprchlických zařízení (SUZ) a v území a právní poradenství v závislosti na individuální životní situaci klienta. Poradenství v projektu zajišťují Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci.
Právní poradenství osobám nesplňujícím podmínky vstupu či pobytu OP AMIF 03/2024–09/2025 Projekt zajišťuje bezplatnou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a žadatelům o mezinárodní ochranu v případě, že jsou umístěni v Zařízeních pro zajištění cizinců (ZZC) a zároveň jim bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území. Projekt zvyšuje účinnost návratů, přispívá k řízení migračních toků a provádí společné azylové a imigrační politiky při dodržování práv a zásad Listiny základních práv Evropské unie. Poradenství v projektu zajišťují Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci.
Zdravá střecha, silná síť OPZ+ 01/2024–12/2025 Cílem projektu je stabilizovat Konsorcium jako střešní organizaci pro 20 významných nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací osob s migrační zkušeností. Dalším cílem je systematizovat činnost Konsorcia, a tím posílit jeho stávající roli v provazování komunikace mezi občanským, lidskoprávním sektorem a tvůrci migrační politiky. Projekt také podpoří využití potenciálu stávajících platforem – především databáze integračních projektů pro získání přehledu o aktivitách a projektech na podporu integrace cizinců v ČR nejen v rámci sítě.
Vzdělávání cizinců ve školách a jeho dopad na úspěšné začlenění do české společnosti TA ČR 09/2023–11/2026 Konsorcium je partnerem projektu Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je zjistit aktuální situaci a hlavní bariéry jazykové přípravy žáků cizinců v základních a středních školách a navrhnout opatření k jejich odstranění, upozornit na příležitosti systému a možnosti jejich podpory. Dalším cílem je identifikovat překážky při přestupu žáků cizinců ze základní na střední školu a zjistit a porovnat důvody předčasného ukončování středoškolského vzdělání u českých žáků a žáků cizinců.
Analýza potřeb cizinců a ÚMČ Prahy 10 ÚMČ Praha 10 01/2024–11/2024 Pro Městskou část Praha 10 zpracováváme analýzu potřeb cizinců a dalších aktérů v oblasti jejich integrace. Na jejich základě pak navrhneme opatření, jak jejich potřeby zahrnout do koncepce rodinné politiky a komunitního plánu sociálních služeb. Doporučení budou směřovat také k tomu, jak na ÚMČ zakotvit téma integrace cizinců do běžné činnosti úřadu.
Obce a uprchlíci z Ukrajiny 2023 IOM 10/2023–06/2024 Ve spolupráci s IOM, Ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružením místních samospráv jsme v rámci tohoto výzkumu zjišťovali, jak obce ČR v průběhu roku 2023 zvládaly přítomnost uprchlíků na svém území, s jakými problémy se setkávaly a jaké praxe rozvinuly pro podporu soužití s uprchlíky.

Aktuality z projektů