Uzavíráme projekt: Evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

V rámci projektu jsme zmapovali integrační projekty financované fondy EU v období 2014-2020 a formulovali jsme doporučení pro další programové období 2021-2027. K dispozici je kompletní evaluační zpráva a také obsáhlá databáze integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI. Hodně si slibujeme také od spolupráce, kterou se podařilo navázat napříč migračním a integračním sektorem.

Co jsme zjistili?

V programovém období 2014-2020 proběhlo 762 projektů na podporu integrace cizinců v celkovém objemu 1,8 mld. Kč. Integraci cizinců podporovaly dva fondy: AMIF (Azylový, migrační a integrační fond) a ESF (Evropský sociální fond), konkrétně operační programy OP Z (Zaměstnanost), OP PPR (Praha – pól růstu ČR) a OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání). 

 • AMIF podporoval zejména regionální Centra na podporu integrace cizinců, systémové projekty OAMP, vzdělávání pedagogů a informovanost veřejnosti. V CPIC podpořil 49 tisíc migrantů ze 3. zemí.
 • OP Z (ESF) podporoval zejména integraci cizinců na trh práce, individuální podporu zranitelných skupin, vzdělávání profesionálů a inovační projekty. 2 tisíce migrantů absolvovalo poradenství, mentoring či vzdělávání v oblasti zaměstnanosti nebo kurzy češtiny. 
 • OP PPR (ESF) financoval podporu dětí a žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a jejich pedagogů na pražských školách a práci několika komunitních center. Bylo podpořeno 361 pražských mateřským, základních nebo středních škol (třetina až polovina škol) při podpoře žáků s OMJ, všech žáků školy a jejich pedagogů. Komunitní centra měla cca 4 tisíce klientů.
 • rozsah podpory integrace z OP VVV (ESF) nebylo možno určit, protože program neumožňuje identifikovat podpořené migranty (např. děti/žáky cizince nebo žáky s OMJ). Užitek pro integraci nicméně přinesl aspoň jeden systémový projekt OP VVV.

Jak jsme podporu integrace cizinců prostřednictvím projektů vyhodnotili?

 1. Projekty přinesly užitek v individuální podpoře migrantů a profesionálů. Podporované intervence se osvědčily, nicméně nebyly dostupné na celém území ČR a všem migrantům. Systémovou podporu integrace financoval zejména AMIF, systémový potenciál ESF byl využit málo. 
 2. Integrační projekty hrazené z ESF je obtížné identifikovat a monitorovat. Chybí jednotný indikátor podpory migrantů. Také proto je obtížné projekty vůbec zmapovat, natož vyhodnotit jejich výstupy nebo dopad projektů. Výsledky ani dopady projektů nebyly věcnými sekcemi resortů systematicky sledovány.
 3. Projekty ESF jsou většinou jednorázové, nenavazují na sebe ani na systémová opatření. Neexistující návaznost na kvalitní projekty a jejich intervence je plýtváním potenciálu pracovníků i celých institucí.
 4. Resorty nevyužívaly systematicky fondy EU k financování politiky integrace cizinců, operační programy ESF nebyly provázány s Koncepcí integrace cizinců (KIC). AMIF využíván byl, ESF spíše výběrově.
 5. Koordinace mezi fondy a programy sloužila pouze k zabránění duplicitnímu financování opatření. Výzvou pro budoucí období je taková koordinace mezi fondy AMIF a ESF, a mezi programy NP AMIF, OP Z+ a OP JAK, aby sloužila k řízení financování integrace napříč resorty a pomáhala naplňovat průřezové cíle Koncepce integrace cizinců.

Jaká jsou naše doporučení?

 1. Využívat finance z fondů EU k pilotáži potřebných systémových opatření. Ověřené intervence nebo systémová řešení zavádět do praxe a zajistit jim dlouhodobé koncepční financování.
 2. Monitorovat podporu osob s migrační zkušeností bez ohledu na jejich občanství a věk. Sjednotit monitoring podpořených osob s migrační zkušeností v ESF a AMIF a sledovat a vyhodnocovat realizaci integračních projektů napříč programy v návaznosti na priority státní Koncepce integrace cizinců. Integrační projekty aspoň výběrově evaluovat.
 3. Zajistit dlouhodobou a systematickou podporu kvalitním intervencím. Nepřipustit, aby úspěšné intervence zůstaly bez návaznosti, aby zanikaly kvalitní služby a týmy profesionálů, a po novém nalezení zdrojů se budovaly znovu od začátku.
 4. Využívat fondy EU pro financování integrace cizinců v ČR: promítnout priority Koncepce integrace cizinců (KIC) do výzev programů AMIF i ESF a angažovat odborníky zejména resortů MPSV a MŠMT , aby se podpoře integrace věnovali a sledovali její financování z EU.
 5. Slaďovat harmonogramy plánování výzev i realizace opatření a vyhodnocovat efekty intervencí napříč fondy a programy. Sledovat rovnoměrnost financování, zabránit pozdnímu nástupu financování a rychlému utrácení v posledních letech. Nastavit dobrou spolupráci mezi resortními garanty integrační politiky a řídícími orgány fondů. Zapojit zástupce regionální a místní samosprávy, neziskový sektor a experty.

Přečtěte si podrobněji:

 

Projekty podle tematického zaměření a operačních programů

 

Počty podpořených osob v jednotlivých programech

 

 

Projekt byl realizován v rámci operačního programu Technická pomoc financovaného z Fondu soudržnosti EU