Uzavíráme projekt evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

Uzavíráme projekt, jehož cílem bylo zmapovat integrační projekty financované EU v období 2014-2020 a formulovat doporučení pro další programové období 2021-2027, tak aby projektové výzvy pokrývaly všechny potřebné oblasti a aby se v projektech dobře pracovalo. Publikována je kompletní evaluační zpráva, manažerské shrnutí a souhrnný leták, ale kromě těchto textových výstupů můžeme dál pracovat také s obsáhlou databází integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI, a hodně si slibujeme také od kontaktů, které se podařilo navázat v rámci kvalitativního výzkumu napříč celým migračním a integračním sektorem.

Hlavním cílem projektu bylo vypracování zprávy o naplňování cílů Dohody o partnerství pro období 2014-2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců a sestavení doporučení pro příští období 2021-2027. Projekt také analyzoval mechanismus využívání fondů AMIF a ESF a identifikoval dobrou praxi na úrovni plánování / nastavení výzev / realizace projektů / a komplementarity mezi fondy (programy). Výzkum byl zahájen v březnu 2019 a projekt jsme uzavřeli v květnu 2021. Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Analýza dopadu projektů na příjemce a vyhodnocení podmínek, ve kterých se poskytují služby vedoucí k sociálnímu začleňování a integraci cizinců.
  2. Popis dopadů projektů na kvalitu života lidí s migrační zkušeností a vyhodnocení, jak opatření vedla k prevenci či zmírnění sociální exkluze.
  3. Identifikace oblastí zacílení, které vypadly z možnosti podpory (bílá místa); a naopak oblastí, kde je podpora neefektivní.

 
Ve výstupech projektu jsou k dispozici následující dokumenty: