Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců (2014-2020)

Hlavním cílem projektu je zpráva o naplňování cílů Dohody o partnerství pro období 2014-2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců a sestavení doporučení pro příští období 2021-2027. Projekt také analyzuje mechanismus využívání fondů AMIF a ESF a identifikuje dobrou praxi na úrovni plánování / nastavení výzev / realizace projektů / a komplementarity mezi fondy (programy). Výzkum byl zahájen v březnu 2019 a projekt jsme uzavřeli v květnu 2021. Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Analýza dopadu projektů na příjemce a vyhodnocení podmínek, ve kterých se poskytují služby vedoucí k sociálnímu začleňování a integraci cizinců.
  2. Popis dopadů projektů na kvalitu života lidí s migrační zkušeností a vyhodnocení, jak opatření vedla k prevenci či zmírnění sociální exkluze.
  3. Identifikace oblastí zacílení, které vypadly z možnosti podpory (bílá místa); a naopak oblastí, kde je podpora neefektivní.

 
Ve výstupech projektu jsou k dispozici následující dokumenty: