Workshop: migrace a veřejné mínění

Workshop uspořádalo Konsorcium ve spolupráci s Diakonií ČCE pro členy mediální skupiny a další zájemce. Akce proběhla v diakonální akademii, ve čtvrek 11. 6 od 9:00 do 13:00.

Jak vzniká negativní obraz migrace a obavy z migrantů? Jakou roli hraje obava z islámu a muslimů? Jak ovlivňují veřejné mínění média, politici, socio-ekonomické faktory nebo kulturně historické vlivy? Jakým směrem stojí za to napřít úsilí, chceme-li obavy společnosti zmírnit a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi o migraci a integraci cizinců?
 
 

PROGRAM WORKSHOPU

  • Islamofobie v České republice: prezentace a diskuse

prezentuje: Carlos Gomez del Tronco (Konsorcium, Univerity of London)

  • Průzkumy veřejného mínění a tipy pro další práci: prezentace a diskuse

prezentují: Marie Heřmanová (PLNU, Sociologický ústav), Adéla Jurečková (ČvT, Asociace pro mezinárodní otázky), Tereza Cajthamlová (MKC)

  • Doporučení pro komunikační praxi: diskuse

 

NĚKOLIK SOUHRNNÝCH POZNÁMEK Z PREZENTACÍ A DISKUSÍ

Kontext

Rok 2015 byl zásadním mezníkem v obecném vnímání migrace (aktivita ISIS, útok na redakci Charlie Hebdo, migrační krize, další útok v Paříži). Během měsíce vystoupalo mediální pokrytí z 0 na 10 zmínek denně. Migrace se stala velkým společenským tématem, v němž dominoval příliv uprchlíků do Evropy a nebezpečí islámského radikalismu. Do té doby se islamofobie objevovala jen okrajově, ale v roce 2015 se dostala do mainstreamu. Hnutí Islám v Česku nechceme pořádalo mítinky a 17. listopadu vystoupil prezident Zeman společně s Martinem Konvičkou. Islámský fundamentalismus začal být považován za největší bezpečnostní hrozbu a veřejnost se mobilizovala proti uprchlíkům, z nichž by se mohli stát teroristé.

V současné době se slovo „uprchlík“ vytrácí z mediálního diskursu, převažuje pojem „migrant“. Obavy z migrace (v abstraktním pojetí) v ČR vysoko převyšují obavy v ostatních státech Evropy jak celku a znatelně přesahují i míru obav v ostatních státech V4. Viz průzkumy CVVM, STEM, Median, Eurobarometr aj.

Role médií a politiků

Ve vypjatém období 2015-16 se objevila silná veřejná poptávka po odborném stanovisku k islámu, ale velká média včetně veřejnoprávních v zájmu „vyváženosti“ zvala do diskusí s odborníky také pravicové extremisty, jako by jejich názory měly stejnou váhu a relevanci. Politici, například prezident Zeman, extremistické postoje neodsoudili, a tím je legitimizovali.

Protože muslimská komunita v ČR je velmi malá a většina obyvatel nemá s muslimy osobní zkušenost, zůstávají dodnes hlavním zdrojem informací média. Ta ale přinášejí hlavně izolované zprávy o problémech způsobených migranty v západní Evropě (bez kontextu a bez vysvětlení) a komentáře politiků. Zdá se, že většina redakcí nemá zájem či kapacity sledovat téma více do hloubky.

Více viz materiály vytvořené organizací Člověk v tísni: Migrace bez migrantůLidé mezi řádky

Meritokratický argument

V diskusi o uprchlictví se kromě bezpečnosti objevuje otázka, kdo si pomoc zaslouží a kdo nikoli. V té souvislosti je často používaný pojem „ekonomický migrant“, jehož význam je ale nejednoznačný a může označovat celé spektrum situací.

Jistou roli ve veřejném mínění mohou hrát konzervativní hodnoty jako práce a pořádek. Proto jsou zřejmě zdaleka nejoblíbenější migranti Vietnamci (tiší a pracovití) a Ukrajinci (pracovití). Naopak odmítavě se veřejnost staví k uprchlíkům ze zemí, kde není válka, ale „jenom“ chudoba.

Hlubší příčiny nepřiměřených obav z migrace v české společnosti

Příčiny jsou komplexní – mohou souviset s relativní homogenitou obyvatelstva v minulosti a malým kontaktem s odlišností, přehlížením problematiky předsudků a rasismu během socialistické éry, akceptace kolektivní viny (srov. odsun Němců), převládající podezřívavost vůči náboženskému smýšlení atd.

Zároveň je zřejmě obava z migrace (islámu) zástupným problémem. Nejde v ní o konkrétní lidi a hrozby, ale o abstraktní otázky, jako je multikulturalismus, vztah k EU, nadřazenost bílé rasy apod. Za tím vším lze vysledovat obavy z budoucnosti a nedůvěru v to, zda se stát (instituce) o člověka dokáží postarat.

Více viz např. kvalitativní studie Glopolis Proč uprchlíci jitří naše emoce

Obecné závěry

Diskuse o migraci bude konstruktivnější, když bude existovat větší povědomí o rozsahu a obsahu pojmu (zdaleka nejde jen o azylové záležitosti, ale také o zahraniční pracovníky, děti s odlišným mateřským jazykem, rodinné příslušníky atd.)

Pro české obavy z migrace a z islámu je charakteristická zprostředkovanost: typicky se nebojíme, co by mohli konkrétní lidé udělat nám, ale co by mohla nejasně vymezená skupina/ideologie způsobit Evropě – proto je důležité vracet do celkového obrazu konkrétní jednotlivce a jejich příběhy.

Obraz migrace se z velké části vytváří v médiích, proto je důležité dávat podněty a zpětnou vazbu novinářům.

Vítáme programy založené na participaci žáků a demokratickém rozhodování, multiperspektivitě a interdisciplinárním přístupu (pořádané např. Multikulturním centrem Praha). Téma migrace spadá do širších kategorií  tolerance, diverzity a sociální koheze. Na tom, jak bude vypadat naše budoucnost, se může podílet každý z nás.

Naše práce je služba společnosti jako celku, usilujeme o klidné soužití, nepřehlížíme problémy ostatních skupin.

 

KOMENTOVANÝ SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY k tématu islamofobie v ČR (zpracoval Carlos Gomez del Tronco)

Monographs on Islamophobia (and Islam) in Czechia

Beránek, O., & Ostřanský, B. (Eds.). (2016). Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia. Collection of short essays by Czech academics, journalists and public intellectuals going to the roots of some of the tensions most often connected to Muslims and Islam by polemicists. 

Lisy-Wagner, L. (2013). Islam, Christianity and the making of Czech identity, 1453-1683. Surrey, England | Burlington, VT: Ashgate. Interesting book analysing the nuances and complexities within Czech writings on Muslims and Islam during the Early Modern period. 

Mareš, M. (Ed.). (2015). Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. The most comprehensive monograph on anti-Muslim politics and its actors in Czechia. Chapters are structured mostly along political ideologies.

Mendel, M., Ostřanský, B., & Rataj, T. (2007). Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia. Very solid volume dealing with the history of Czech interaction with Muslims as well as the Muslim presence in Czechia.

Ostřanský, B. (Ed.). (2017). Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Praha: Vyšehrad. While concerned with Czechia, this multidisciplinary book offers many insights from other countries’ experiences and provides a good overview of the academic literature on Islamophobia. It concedes greater attention to Islamophobia’s ideological content and discourse.

Rosůlek, P. (Ed.). (2017). Sondy do studia (o) islámu v období “migrační krize”—Investigations into the study of Islam during the “migration crisis”. Praha: Dokořán. The first chapter offers a comprehensive review of Czech literature on Islamophobia. In addition, other chapters focus on the Islamophobic political discourse during the ‘migration crisis’, the politicisation of ‘Arabs in Teplice’, the identities of young Muslims in Czechia and the anti-Muslim positions of some Czech singers.

Topinka, D. (2016). Muslimové v Česku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal. This is a voluminous work which offers plenty of practical information about the Muslim community in Czechia (e.g. demographics, institutionalisation). In addition, there are several case studies that look at the representation of Muslims in the media, attitudes of Muslims towards life in Czechia, or interviews with several actors that deal with Islam and Muslims as part of their work. 

Reports on Islampohbia

European Islamophobia Report by SETA (2015-2018) yearly publication that chronicles developments related to Islamophobia in individual countries within the EU and beyond. Selma Muhič Dizdarevič has been covering Czechia for four consecutive years. The reports touch on a wide range of areas (e.g. prominent cases of hate speech, media scandals, legal cases, protests).

Čada, K., & Frantová, V. (2017). Workstream 1: Dominant Islamophobic Narratives – The Czech Republic (No. Working Paper 6). Centre for Ethnicity and Racism Studies. Mapping of Islamophobic narratives from Czech television debates as part of a larger international project.

Čada, K., & Frantová, V. (2018). Workstream 2: Dominant Counter-Narratives to Islamophobia – Czech Republic (No. Working Paper 17). Centre for Ethnicity and Racism Studies. After conducting interviews, analysing the narratives used by the Hate Free campaign and carrying out participant observation, the authors propose a set of narratives that can be used to counter Islamophobic ones.