Rozvojová spolupráce jako nástroj migrační politiky?

Rozvojová spolupráce jako nástroj migrační politiky?

Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení příčin neregulérní migrace v Africe.

Zpráva na základě případových studií z Libye, Nigeru a Etiopie upozorňuje, že finanční prostředky určené na zvyšování odolnosti a rozvoj místních komunit jsou místo toho nezřídka využívány k zavádění represivních opatření omezujících migraci.

Konsorcium ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci – FoRS představily českou verzi zprávy CONCORDu v úterý 30. 1. 2018 na kulatém stole v Senátu PČR. Odborného setkání se zúčastnili spoluautorka zprávy Giulia De Ponte – CONCORD Itálie, Hans Christian Stausboll – vedoucí Oddělení rozvojové spolupráce pro východní Afriku, DG DEVCO Evropské komise, Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, zástupci státní správy, neziskového sektoru, senátory a další.

 

V posledních letech sílí evropské snahy předcházet neregulérní migraci do EU již v zemích původu a tranzitu. EU po vládách afrických států požaduje zlepšení ochrany hranic a repatriaci neúspěšných žadatelů o azyl a neváhá mírou kooperace v těchto otázkách podmiňovat spolupráci v dalších oblastech.

Svěřenský fond hraje v nové evropské strategii klíčovou roli. Zajišťuje flexibilní přísun peněz na financování lokálních projektů souvisejících s migrací a zároveň vytváří tlak na spolupráci v oblasti návratů. Prostředky fondu, z devadesáti procent pocházející z rozvojového rozpočtu EU, však často nejsou využívány transparentně a v souladu se zásadami efektivnosti a udržitelnosti rozvoje.

Tomáš Jungwirth z Migračního konsorcia popisuje situaci v konkrétních zemích: “EU by měla zásadně přehodnotit svoji migrační strategii v Libyi a zajistit, aby se finanční podpora nedostávala k aktérům porušujícím lidská práva. V zemi postrádající funkční státní aparát i občanskou společnost jsou migranti nezřídka vystavováni mučení a nelidskému zacházení. Pokud jde o Niger, současné projekty EUTF neberou v potaz propojení mezi pašeráckými sítěmi a vládními strukturami a přehlížejí výslednou korupci a porušování lidských prav. Lepší zkušenost panuje v Etiopii, kde se projekty EUTF primárně zaměřují na rozvoj a ochranu životních podmínek a jsou částečně v souladu s principy rozvojové spolupráce.”

Státy Visegrádské čtyřky se v uplynulých měsících zavázaly přispět do Svěřenského fondu v souhrnu částkou 35 milionů eur na ochranu libyjské hranice. Z výše uvedených důvodů je klíčové důsledně sledovat, kde tyto prostředky skončí.

 

Pavel Přibyl z FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci k tomu dodává: “Převážná většina peněz ve Svěřenském fondu spadá pod oficiální rozvojovou pomoc. Takové prostředky musí být využity na aktivity s prokazatelným rozvojovým dopadem, tj. na odstraňování chudoby, vytváření ekonomických příležitostí, pracovních míst, podporu dobrého vládnutí  a celkové posilování stability v cílových zemích. Jak však  dokládá zpráva CONCORD, projekty ze Svěřenského fondu v mnoha případech upřednostňují sice rychlá, ale krátkodobá řešení. K tomu jsou často schvalovány bez provedení analýzy skutečných potřeb stanovení kritérií k vyhodnocení účelnosti jejich využití, a bez účasti zástupců místních komunit.”

 

Ze zprávy sítě CONCORD vyplývají následující doporučení:

  • Zahrnout lidskoprávní perspektivu do veškerých aktivit EUTF
  • EUTF musí splňovat základní kritérium rozvojové spolupráce, jímž je odstraňování chudoby, omezování nerovností a posilování odolnosti místních komunit
  • Prostředky na rozvojovou spolupráci by měly být vydávány na základě analýz potřebnosti a neměly by být primárně vázány na rozsah spolupráce států v oblasti návratů, readmisí a řízení migrace
  • Nabídnout bezpečné a legální cesty pro uprchlíky hledající ochranu

 

Celou zprávu CONCORDu najdete zde v češtině a v angličtině, kratší verze v angličtině je k dispozici tady.

 

Více informací o EUTF najdete na oficiální webové stránce projektu v angličtině.