Pobyt cizinců na území ČR: během nouzového stavu a po jeho skončení

Důležitá opatření a informace týkající se epidemie Covid-19 (nejen) pro cizince.

Aktualizované informace, které dostáváme z Ministerstva vnitra – prostřednictvím oddělení integrace a informací:

aktualizace 7. 5.

Ohledně cizinců ze třetích zemí:

S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí.

–          Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR).

–          Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví:

 •  sezónní pracovníci zejména do zemědělství (cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádné pracovní vízum)
 • klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci (cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vědecký a klíčový personál)
 • pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinní příslušníci (cizinci s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání vydaným po 11. 5. 2020, cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec)

V této souvislosti budou od 11. 5. 2020 znovu zahájena řízení o žádostech o pobytová oprávnění podaných v rámci vládních programů ekonomické migrace, žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádná pracovní víza.

Vše výše uvedené za podmínky, že otevření zastupitelského úřadu v dané zemi (a tedy podávání žádostí a provádění úkonů v rámci řízení) umožňují opatření této země prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V této souvislosti je nutné sledovat informace na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/ a jednotlivých zastupitelských úřadů.

Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti budou uvedeny například zde:  https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

 

aktualizace 30. 4.

Řešení situace cizinců a legálnosti jejich pobytu po ukončení nouzového stavu

V souvislosti s pandemií COVID-19 byl v ČR od 13. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav, který bude pravděpodobně ukončen 17. 5. 2020. Cizincům, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území ČR legálně, bylo umožněno v ČR po dobu trvání nouzového stavu nadále setrvat, i když jim platnost jejich pobytového oprávnění vypršela.

Po ukončení nouzového stavu nebudou cizinci za setrvání na území ČR bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu dalších 60 dnů. V této době ani nemusí prošlou platnost pobytu řešit na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Jsou však povinni během těchto 60 dní z území ČR vycestovat!

S cílem zajistit cizinci bezproblémový návrat do země původu bude legálnost jeho pobytu v době odjezdu osvědčena speciálním razítkem vyznačeným do cestovního dokladu, a to až na hranicích v okamžiku vycestování z ČR.  O tomto postupu ČR informovala všechny státy.

Toto osvědčení legálnosti pobytu v podobě razítka do cestovního dokladu bude pro usnadnění vycestování vyznačováno již od pondělí 4. 5. 2020.

Upozornění: Platnost tohoto opatření je časově omezená a vztahuje se pouze na osoby, které v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývaly legálně! Cizinci, kteří chtějí v ČR nadále pobývat a končí jim platnost jejich dlouhodobého víza anebo povolení k dlouhodobému pobytu, musí požádat o jeho prodloužení – více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

 

aktualizace 29. 4.

 • Nouzový stav, s ním i většina nově zavedených opatření pro cizince, bude trvat zatím do neděle 17. května 2020
 • S ohledem na krizové opatření Vlády České republiky uvedené v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 443 ze dne 23. 4. 2020, které bylo vyhlášeno pod č. 193/2020 Sb., platí, že šedesátidenní doba, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty, po dobu trvání nouzového stavu neběží. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice. Tedy, jestliže držiteli zaměstnanecké karty v době nouzového stavu (tj. ode dne 12. 3. 2020) skončil pracovněprávní vztah, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, bude mít možnost najít si nové zaměstnání a oznámit změnu zaměstnavatele ještě 60 dnů po skončení nouzového stavu. Totéž platí i v případě, že pracovněprávní vztah držitele zaměstnanecké karty skončil méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (tj. méně než 60 dnů přede dnem 13. 3. 2020).
 • Sekce speciálně pro cizince
 • Úprava otevření pracovišť OAMP
 • Podrobnější návody a modelové situace – pobyty, pracoviště OAMP, zaměstnání
 • Od pondělí došlo k zásadní změnám především pro občany ČR a přijíždějící cizince, ale situace se velmi rychle mění a doporučujeme sledovat průběžně – https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
 • Velmi často dostáváme žádosti o pobytová oprávnění zasílané na naše pracoviště bez vlastnoručního podpisu. Žádosti Ministerstvu vnitra lze zasílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky – nelze je však zasílat jako e-mail bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nemůže být přihlíženo.

aktualizace 15. 4.

      Od 14.4.2020 0:00 platí nová pravidla a dořešují se poslední detaily v praxi. Vycestování z ČR je stejně jako pohyb na území omezen mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje volný pohyb osob s výjimkou cest nezbytných. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020.

aktualizace 04. 04.

 •  bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních ZDE

Možnost zrychlené změny zavedlo krizové opatření přijaté usnesením vlády č. 267.

Čl. III: Vláda nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením.

Na webu MV je upřesněno, kdo je za zaměstnavatele podílejícího se na provádění krizových opatření považován, co musí cizinec splnit a k dispozici je i vzor prohlášení jeho zaměstnavatele, že se podílí na krizových opatřeních. Informace je důležitá pro zaměstnavatele, kteří by v době nouzového stavu chtěli cizince nově zaměstnat.

 • Množí se počet varování, že zejména na stavbách se nepoužívají pomůcky k zakrytí úst a nosu. Část z toho půjde i za cizinci a prosím o podpoření informovanosti o nutnosti nosit na veřejnosti cokoliv zakrývajícího ústa a nos.
 • Pokud jde o pravidla pro vstup a vycestování občanů Česka a cizinců na území i z území České republiky nově je sdružuje jedno USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření platné od 31. března 2020 od 00.00 hodin do 12. dubna tohoto roku.

 

aktualizace 26. 3

 • Cizinci, pokud se chtějí v současnosti vrátit domů, by měli kontaktovat svůj zastupitelský úřad. Doporučujeme jim předat kontakt na jejich ZÚ.  ZÚ tyto žádosti sbírají a na základě jejich počtů volí druh repatriační akce. Kontakty na všechny zastupitelské úřady naleznete v aktuálně platné diplomatické listině .
 • Nadále platí, že nemůžeme, vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států, garantovat vpuštění na území cizího státu. Kolegové se snaží udržet aktuální přehled opatření členských států v souvislosti s Covid-19 Nicméně situace se může změnit během velmi krátké chvíle.
 • Dne 25. 3. 2020 proběhlo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, na němž proběhla diskuse o dopadech současného nouzového stavu na zaměstnávání cizinců v ČR a nezbytných opatřeních. K dispozici jsou „Závěry jednání pracovního týmu RHSD a materiál určený pro zaměstnavatele s názvem „Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu.
 • Ministerstvo zdravotnictví v rámci mimořádného opatření z 26. března 2020 vyjmulo ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky ze zákazu prodeje ubytovacích služeb. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby těmto cizincům (což mohla doposud, jen je to lépe upraveno). Podrobnosti ZDE
 • Jsou upravena pravidla pro pendlery a dostáváme hodně dotazů na jejich zpřísnění. Doporučuji sledovat.
 • Nadále se snažíme zásadní informace pro cizince dávat sem: zvláštní sekce „!!! UPOZORNĚNÍ !!! – KORONAVIRUS – NOUZOVÝ STAV – INFORMACE PRO CIZINCE – !!! UPOZORNĚNÍ !!!“.
 • Situace se velmi rychle mění, opakovaně doporučujeme radit odkazy.

aktualizace 20. 3.

 • Pokud cizinec Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu může od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu je nadále povinen ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek. Jestliže nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámí nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné oznámením. V takovém případě je však k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud je cizinec držitelem modré karty.
 • Pro všechna ubytovací zařízení platí obecně zákaz poskytovat ubytovací služby. Tento zákaz však neplatí pro ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby, ale pouze těmto cizincům. Ubytovací služby jsou vymezeny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Všechny povinnosti ubytovatelů podle zákona o pobytu cizinců zůstávají v platnosti.
 • Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7:00 a 9:00.
 • Nemůžeme vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států garantovat vpuštění na území cizího státu.
 • Odjezd do země původu – doporučujeme kontaktovat ambasády, které jsou v řadě případů velmi aktivní. Některá opatření připravují i zaměstnavatele, je možné též zvážit změnu zaměstnání (viz výše).
 • Jsou upravena pravidla pro pendelery a dostáváme hodně dotazů na jejich zpřísnění. Doporučuji sledovat zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

aktualizace 19. 3.

 • Pokud cizinec pobývá na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání skončila v době nouzového stavu? Nic se neděje. Pokud se nerozhodne opustit ČR, může na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že se svým zaměstnavatelem má uzavřenou pracovní smlouvu. Pokud na území pobývá na základě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňuje podmínky pro jejich prodloužení, pak poštou podá žádost o prodloužení a na území může legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnut o této žádosti.
 • Od 19. 3. 2020 je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto je doporučeno i před tímto termínem a někde již povinné (například v pražské MHD).
 • Od čtvrtka 19. 3. 2020 nakupují potraviny mezi 10:00 a 12:00 hodinou pouze osoby nad 65 let.
 • Nejen cizinců se týká nařízení k pendlerům:

o   Vláda dne 18. března 2020 schválila usnesení, které nařizuje všem pendlerům, aby omezili pobyt na území ČR na nezbytně nutné potřeby. Pendleři na území ČR nemohou:

 • vykonávat nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
 • vykonávat cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • vykonávat cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • vykonávat pobyt v přírodě nebo v parcích.

o   Jsou povinní dodržovat všechna ostatní opatření, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály..). Všichni pendleři dále musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.