Nový evaluační projekt zahájen

V březnu 2019 Konsorcium zahájilo nový analytický projekt pod názvem „Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců“, který je financován z Operačního programu Technická pomoc Evropského fondu soudružností.

Projekt si klade za cíl analyzovat nastavení a fungování Evropského sociálního fondu (ESF) (OPZ a OPPR) a Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), zjištění dopadu realizovaných projektů na cílovou skupinu a definici oblastí, které v následujícím období potřebují pozornost. Bude vyhodnocené naplnění cílů Dohody o partnerství (DoP) pro programové období 2014- 2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců, zejména začlenění na trh práce.

Specificky, se budeme zaměřovat na vyhodnocení výsledků, které měly být dosaženy v rámci definovaných tematických cílů DoP, na všech úrovních – projekty, jejich aktivity, výzvy, specifické cíle, prioritní osy, v souladu s definovanými cíli a očekávanými výsledky. V projektu si klademe otázky: Jsou dobře nadefinované jednotlivé úrovně? Mohou přispět k naplnění cílů DoP?

Analýza a závěry výzkumu budou sloužit k tomu, abychom vyhodnotili dopady nastavených opatření, jak se záměr DoP promítá do praxe. Chceme identifikovat mezery, které vznikají při nastavování pravidel a podmínek pro podporu, definovat nová místa zacílení podpory. Výstupy projektu budou koncipovány tak, aby bylo možné je využít pro implementaci v příštím programovém období. Závěry budou prakticky využitelné pro zpřehlednění a pro hospodárné vynakládání prostředků na integraci a sociální začleňování cizinců.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podkladu pro vyjednávání Dohody o partnerství II. Prostřednictvím analýzy výzev a projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců, které byly vyhlášeny/financovány z ESF a AMIF v období 2014-2020, identifikujeme dobrou praxi na úrovni plánování a nastavení výzev i realizace projektů a komplementarity mezi fondy (programy). Sestavíme doporučení pro příští období 2021-2027.

Na základě zhodnocení chceme identifikovat dobrou praxi na úrovni plánování, realizace a vyhodnocení projektů i úrovni nastavení výzev. Stejně tak, identifikujeme oblasti, které bude nutné přidat k podporovaným oblastem a naopak, kde je podpora neefektivní.

č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000194
REALIZACE: BŘEZEN 2019-KVĚTEN 2021