Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

Zdravotnická zařízení v ČR často odmítají provedení umělého přerušení těhotenství na vlastní žádost u migrantek ze třetích států s dlouhodobým pobytem v ČR. Odůvodněním je, že zákon neumožňuje provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám bez trvalého pobytu v ČR. Konsorcium s touto interpretací nesouhlasí a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR o jednoznačné vyjádření a nápravu neuspokojivé praxe.

Dle našeho názoru z § 10 zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, vyplývá, že cizinky ze zemí mimo EU, které mají na území ČR udělený dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, za účelem studia nebo za účelem sloučení rodiny s partnerem zaměstnaným v organizacích se sídlem v ČR, mají tím pádem právo na umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost ze stejných podmínek jako občanky ČR. Stejné právo zřejmě patří i žadatelkám o mezinárodní ochranu (na základě fikce trvalého pobytu po dobu trvání řízení o udělení mezinárodní ochrany). .

Konsorcium se již v červnu 2020 obrátilo na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o vyjasnění, ale odpověď doposud neobdrželo. Víme však, že v dopisu poslanci Františku Kopřivovi ze dne 26.11.2020 (č.j. MZDR 48751/2020/2/NZ) ministerstvo uvedlo: „Umělé přerušení těhotenství na žádost ženy je jednoznačně možné provést cizinkám s trvalým pobytem v ČR, dále těm, které pracují v orgánech a organizacích se sídlem v ČR, nebo jsou rodinnými příslušníky, členkám rodin pracovníků těchto orgánů a organizací. Dále je možné provést umělé přerušení těhotenství na žádost ženy cizinkám, které v ČR studují, které zde mají povolení k pobytu.“   

V únoru 2021 Ministerstvo zdravotnictví toto stanovisko popřelo a publikovalo Prohlášení, ve kterém konstatuje, že „uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem“.

Předpokládáme, že údajně „chybné závěry“ se týkaly pouze práva na umělé přerušení těhotenství na žádost ženy ve vztahu k občankám členských států Evropské unie, ale pro sjednocení zdravotnické praxe a prevence diskriminace je důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví uvedlo veškeré nejasnosti na pravou míru. Žádáme proto o vypracování a zveřejnění stanoviska, které vyjasní práva cizinek na umělé přerušení těhotenství na žádost ženy jak u občanek EU, tak u občanek třetích zemí s různými typy pobytů v ČR. 

Dopis s žádostí byl odeslán k rukám ministra Blatného 22.2.2021, ale odpověď jsme zatím neobdrželi.