Praktická příručka mentoringu v oblasti integrace cizinců

Praktická příručka mentoringu v oblasti integrace cizinců

Publikace zpracovaná řešitelským týmem Matertera z.s. v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2020-2021.

ÚVOD

Mentoring cizinců je jedním z nástrojů integrace, který se pomalu rozvíjí a etabluje i v České
republice. Usnadňuje a urychluje integrační proces a zároveň v sobě nese benefity nejen pro
mentees z řad migrantů, ale i pro jejich mentory, kteří mají možnost využít smysluplně svůj potenciál
a sociálně se angažovat. Přesto je tato aktivita v rámci služeb neziskových organizací či veřejných
institucí stále spíše okrajová a to i díky její finanční náročnosti.

Tato příručka si klade za cíl ukázat benefity i rizika mentoringu a zároveň představit inspirativní
příklady z praxe českých i zahraničních organizací a institucí. Mentoring jako integrační nástroj by do
budoucna nemusel být svázán pouze s činností neziskových organizací či školských zařízení, ale
mohl by se stát součástí státních integračních programů či podpůrnou aktivitou integrace
realizovanou městskými částmi.

Tato publikace je určena pro neziskové organizace i instituce veřejné správy, které se ve svých
aktivitách věnují integraci cizinců. Najdete v ní stručné vymezení pojmů týkajících se mentoringu a
základní odlišení mentoringu od dalších integračních služeb. Dále se dozvíte o různých podobách
mentoringu, jejich benefitech i rizikách při implementaci a na konci vás čeká seznam doporučení, jak
efektivně využívat mentoring pro integraci cizinců a jakým způsobem o něm informovat.

Publikace byla vytvořena na základě průzkumu českých i zahraničních zdrojů o mentoringu,
rozhovorů s koordinátory mentoringových služeb, mentory i mentees. Při tvorbě pro nás bylo důležité
dát hlas těm, kteří mají s mentoringem zkušenosti, tak aby podané informace vycházely z projektové
reality a měly tak co největší přínos při tvorbě nových projektů či vylepšování těch stávajících.
Doufáme, že metodika vám poslouží k inspiraci a budeme rádi za zpětnou vazbu, která může vést
k jejímu vylepšení do budoucna!

Ke stažení

Příručka – Mentoring v oblasti integrace cizinců