Předběžná rešerše literatury o dostupnosti zdravotní péče o cizince v ČR

Nabízíme předběžný přehled strategií, článků, kvalifikačních prací a dalších materiálů k tématu dostupnosti zdravotní péče, ale také vstřícnosti a kulturní citlivosti při jejím poskytování. Přehled zatím není kompletní a budeme rádi za doplnění či připomínky.

Strategie

  • MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, nedatováno. Zdraví 2030. Analytická studie. [online] [vid. 2021a-01-18]. Dostupné z: https://zdravi2030.mzcr.cz/zdravi-2030-analyticka-studie.pdf
  • MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, nedatováno. Zdraví 2030. STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2030. Zdraví 2030 [online] [vid. 2021b-01-18]. Dostupné z: #

 

Výzkumy/články/analýzy/knihy

Kvalifikační práce

  • DAVIDOVÁ, Olga, 2012. Globalizace a zdraví – dostupnost zdravotní péče u dětí cizinců v České republice [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/46935
  • DOBIÁŠOVÁ, Karolína, 2016. Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/73369
  • CHOUROVÁ, Renáta, 2016. Zdraví migrantů v Česku – politický a prostorový rámec. [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Diplomová práce. Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/77576
  • MICHLÍČKOVÁ, Magdalena, 2014. Etické aspekty přístupu migrantů ke zdravotní péči v České republice [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/67951
  • NEUMANNOVÁ, Julie, 2020. Zdravotní systém v České republice a jeho srovnání s jinými zeměmi. [online]. B.m. [vid. 2021-01-18]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/124011
  • TUŠL, Martin, 2017. Accessibility and Quality of Mental Health Care for Foreigners in Prague [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/93192
  • WILTAVSKÝ, Radek, 2016. Bezpečí komunikace s cizinci ve zdravotnických zařízeních [online]. Praha [vid. 2021-01-18]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/80327

Weby/advokace/toolkity

 

Další materiály

  • návrh výzkumu “Tulupova, E. Interkulturní a intersociální kompetence ve vzdělávání mediků: příklady dobré praxe ve vybraných zemích Evropské unie