Policy brief: Podpora ukrajinských uprchlíků je stále provizorium, strategické vládnutí se nedaří

Přijetí a zapojování ukrajinských uprchlíků do české společnosti postrádá jasnou vizi s průběžně aktualizovanými úkoly, čeho a jak chceme v oblasti vzájemného soužití dosáhnout. I realizovaným opatřením často chybí mechanismy sledování plnění úkolů.

„Nedostatečně je ošetřena i zodpovědnost za realizaci agendy, a to na různých úrovních (národní, krajské a místní úrovni či v různých sektorových politikách). Sledováno nebývá ani to, zda má daná úroveň pro výkon agendy dostatečnou kapacitu. Absence potřebných systémových kroků přitom zásadně ovlivní, jaké bude soužití Čechů a nově příchozích Ukrajinců v budoucnosti,“ píší Mgr. Blanka Tollarová, PhD., a PhDr. Marie Jelínková, PhD. v novém policy briefu k integraci uprchlíků.

Doporučení
• Využít potenciál koordinátora pro soužití s migranty na národní úrovni, ustanovit
krajské koordinátory pro tuto agendu.
• Vytvořit metodickou a informační podporu aktérům, kteří se podílejí na podpoře
uprchlíků na národní, krajské i obecní úrovni.
• Nastavit a naplňovat jasnou vizi přístupu k uprchlíkům, včetně jasného určení
kompetencí a otevřené komunikaci jak s klíčovými aktéry, tak směrem k uprchlíkům
a české veřejnosti.
• Dopracování vize a následných akčních plánů pro problematické oblasti zapojování se
uprchlíků do české společnosti (podpora vertikální mobility na trhu práce, dostupnost
bydlení, přístup ke střednímu vzdělávání…) a pravidelně postup hodnotit.
• Stanovit vizi budoucího soužití s ukrajinskými uprchlíky, včetně zohlednění silných
transnacionálních vazeb mezi oběma zeměmi a nutnosti adekvátních pobytových
titulů.

Podrobnou analýzu najdete zde a můžete se těšit na kulatý stůl s autorkami a novináři na půdě FSV.