Otevřený dopis premiéru Fialovi

Podepsalo 30 nevládních organizací, včetně Konsorcia NNO nebo Charity ČR, s cílem upozornit na to, že vláda Petra Fialy nepřevedla zpět do Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 270 milionů eur, které z něj v minulosti přesunula vláda Andreje Babiše do infrastrukturních fondů. Tyto peníze v současné krizi především sociálním službám výrazně schází.

Vážený pane premiére,

tímto dopisem bychom chtěli navázat na naši předchozí komunikaci a požadavek týkající se
převodu finančních prostředků ve výši 10 % alokace z Fondu soudržnosti zpět do ESF+, a to
na základě nadále se zhoršujícího socio-ekonomického vývoje, prohlubující se chudoby
a nerovností mezi obyvateli České republiky.

Jak víte, Evropská komise převod 10 % alokace ESF+ do FS minulé vládě umožnila za příslibu,
že Česká republika zváží zpětné převedení prostředků do ESF+ v případě zhoršení
socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování
a vzdělávání, což bylo i zaneseno do Dohody o partnerství. Jsme přesvědčení, že přesně
k takové situaci v důsledku energetické a sociální krize a inflace došlo.
Iniciativa Za bydlení a její partneři se proti postupu české vlády ohrazují už od října 2020, kdy
se informace o zamýšleném krácení alokace ESF+ poprvé dostaly na veřejnost. Po neúspěšných
jednáních s vládou Andreje Babiše se Vaše vláda sice ukázala jako otevřenější partner
k diskusi, potřebné kroky však stále nebyly podniknuty.

Ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že zpětnému převodu z FS do ESF+
brání vysoké investiční potřeby v oblastech dopravní infrastruktury a infrastruktury životního
prostředí, mimo jiné kvůli vysoké inflaci. Zde chceme namítnout, že náklady neméně
významně rostou také poskytovatelům sociálních služeb. Prakticky všechny služby již byly
nuceny podniknout významná úsporná opatření, přičemž potřebnost sociálních služeb
naopak významně roste. Na tíživý dopad inflace na samotné domácnosti a nutnost posílit
záchrannou síť pro ty nejzranitelnější, poukazuje celá řada analýz a průzkumů (např. PAQ
Research zde). Z průzkumu evropské sítě Caritas Europa a Eurodiakonie, na kterém se
podílelo 18 evropských zemí včetně České republiky, mimo jiné vyplývá, že v rámci celé
Evropy došlo ke 40% nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních
služeb. Současná krize má dle této studie vážný dopad především na situaci lidí
s nízkými příjmy, jako jsou rodiče samoživitelé, senioři a mladí lidé.
Rozšířit bude potřeba také sociální podpůrné služby v terénu, jelikož se mnoho lidí
nedokáže do poradenských center dostat. Poradenství je přitom jednou z klíčových součástí
boje proti upadnutí do dluhové chudoby a nástrojem jejího řešení.
Upozorňujeme také, že stále nedošlo ke schválení revize Pravidel pro spolufinancování, tak
aby tento dokument přímo stanovil nulovou spoluúčast nevládních neziskových organizací
bez nutnosti udělovat výjimku, stejně jako tomu bylo v předchozím programovém období.

Vážíme si velice toho, že vedení Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodlo o tom, že nebude
v průběhu programového období požadovat spoluúčast po nestátních neziskových
organizacích působících v sociální oblasti. Toto rozhodnutí však nemůže zcela nahradit
požadovanou úpravu daného postupu. V příloze přikládáme usnesení MV OPZ a Senátu ČR,
která doporučují, aby vláda rozhodla ve shodě s naším požadavkem.
Vážený pane premiére, považujeme za nezbytné znovu Vás požádat o revizi postoje
a nápravu chyby, kterou převodem prostředků z ESF+ do FS a změnou Pravidel
spolufinancování způsobila vláda minulá. Pouze tak budeme i do budoucna schopni naplnit
vysoký standard našich služeb a zabezpečit lidem, kteří se na nás v nouzi obrátí plnou
podporu, jež potřebují.

V aktualizovaném programovém prohlášení vlády, které bylo Vaším kabinetem schváleno ve
středu 1. 3. 2023, se píše, že bude kladen důraz na dostupnost sociálních služeb, podporu při
zajištění dostupného bydlení a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je tam také napsáno,
že společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy.
S těmito prioritami plně souzníme. Nyní máte příležitost tento závazek dodržet a pomoci
lidem v nouzi.

Vzhledem k tomu, že jednotliví ministři dosud nedokázali zaujmout potřebné jednotné
stanovisko, žádáme Vás tímto, aby o rozhodnutí ve věci alokace a revize postupu rozhodla
vládní koalice. Věříme, že koalice na základě dostupných dat vnímá vážnost situace a rozhodne zodpovědně
o navrácení celých 10 % alokace zpět do ESF+ a také rozhodne o přijetí revize Pravidel
spoluúčasti, která stanoví nulovou spoluúčast pro nevládní neziskové organizace.

S pozdravem
Iva Kuchyňková za Iniciativu Za bydlení
Kontakt:
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz
mobil: 603 280 738

Záznam tiskové konference: https://www.youtube.com/watch?v=3hmSONOpBpo

Přílohy:
– Usnesení Senátu k Pravidlům spolufinancování ESF+ pro plánovací období 2021–2027
– Usnesení Monitorovacího výboru Operačního programu zaměstnanost plus
k navrácení alokace
– Usnesení Monitorovacího výboru Operačního programu zaměstnanost plus
k pravidlům spolufinancování