Provoz pracovišť OPC OAMP od 30. 11. 2020

S koncem listopadu se mění podmínky provozu oddělení pobytu cizinců OAMP a bude možné se objednat již ke všem úkonům. ve zvláštních případech lze pracoviště navštívit i bez objednání.

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR platí pro návštěvu pobytových pracovišť ministerstva vnitra následující:

Přístup na pobytová pracoviště bude nadále umožněn POUZE PŘEDEM OBJEDNANÝM KLIENTŮM, od 30.11.2020 bude možné se objednat již ke všem úkonům.

Přednostní termín pro návštěvu pracoviště bude poskytován na úkony vyžadující osobní přítomnost, jejichž podání je podmíněno lhůtou. Jedná se zejména o:

 registraci po příjezdu
 zpracování biometrických údajů
 výdej pobytových oprávnění
 příjem žádostí o:

o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území
o povolení k dlouhodobému pobytu navazující na dlouhodobé vízum
o pobytová oprávnění pro děti narozené na území ČR
o změna účelu dlouhodobého pobytu
o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana ČR/EU

Objednání je možné online, pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky.

 

BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ bude přístup na pracoviště umožněn pouze pro potřeby:

 vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta k vycestování
 převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou
 byl-li cizinec k návštěvě již dříve vyzván správním orgánem (např. předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu matričního dokladu, seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí)
 vydání překlenovacího štítku, pokud hrozí prodlení z hlediska cizincem prokázaného důvodu (termín odjezdu doložený letenkou/jízdenkou, pro potřeby ostatních státních orgánů)

Odbavení bez předchozího objednání bude možné pouze v určených úředních hodinách stanovených jednotlivými pracovišti

Bude-li žádost o udělení či prodloužení pobytového oprávnění podána pozdě (po zákonem stanovené lhůtě) z důvodu omezení provozu pracovišť, bude to zpravidla uznáno jako relevantní důvod pro takto opožděné podání. Žadatel je povinen důvody opožděného podání uvést a na výzvu prokázat.

 

Další informace naleznete na specializovaných stránkách OAMP