Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice

Společnost Člověk v tísni si nechala vypracovat analýzu toho, jak česká média informují o tématu migrace. Výzkum provedl tým analytiků z Masarykovy univerzity v Brně pod vedení sociologa P. Pospěcha a zpráva byla publikována v září 2019.

Analytická zpráva potvrdila, že česká média nabízejí obraz migrace, který neodpovídá české realitě a přispívá k negativnímu vnímání fenoménu migrace ve velké části společnosti. Lze přitom předpokládat, že neadekvátní informace mají vliv zejména na čtenáře, kteří s cizinci žijícími u nás anebo naopak s životem v zahraničí nemají vlastní zkušenost. Pro neziskovky pracující s migranty je zpráva velkou výzvou k tomu, aby do mediálního prostoru vnášely aktuální informace o své práci a o realitě cizinců žijících v ČR.

Výzkum probíhal 5. 8. až 4. 10. 2018 a pokrýval tři nejčetnější nebulvární deníky a tři nejčtenější online zpravodajské servery.

Ze zprávy vybíráme úvodní shrnutí:

1. HLAVNÍ RYSY ZPRAVODAJSTVÍ O MIGRACI V ČESKÝCH MÉDIÍCH

» (NE)VIDITELNÁ MIGRACE:
Média se v drtivé většině zaměřují na žadatele o azyl a upozaďují ostatní formy migrace, např. pracovní. O tom svědčí nejčastěji zmiňované země původu migrantů: Sýrie, Irák, Afghánistán, Eritrea. Migranty žijící v ČR ve větším počtu, jako jsou např. Ukrajinci či Vietnamci, většina oslovených novinářů nepovažuje za atraktivní téma.

» ODOSOBNĚNÍ:
Zprávy o migrantech a uprchlících se od roku 2015 z médií postupně vytrácí a jsou nahrazovány zprávami o migraci v obecném smyslu. Média stále méně používají výraz uprchlík, který odkazuje k ohrožení nutícímu dotyčného prchnout a vzbuzuje tak určitou empatii, která u pojmu migrant chybí. Hlavním tématem jsou politická jednání a migrační politika. Téma Život uprchlíků/migrantů je zastoupeno pouze okrajově, zprávy tohoto typu tvoří jen 2, resp. 4 procenta celkového zpravodajství o migraci.

» POLITIZACE:
V období voleb, ať už jde o prezidentské, parlamentní, krajské nebo komunální, počet mediálních zpráv o migraci stoupá a po jejich skončení zpravidla opět upadá. Lze tedy doložit, že migrace je v ČR tématem politického boje, což potvrzují i samotní novináři. Navíc jsou to nejčastěji právě politici, kteří o tomto tématu v médiích promlouvají. Hlas odborníků a samotných migrantů je oproti nim silně upozaděn.

» MIGRACE JAKO ZAHRANIČNÍ TÉMA:
Ve zprávách ČTK o migraci a migrantech výrazně převažují ty zahraniční. Migrace je tak prezentována jako něco, co se děje hlavně mimo Česko. Tištěná i online média v souvislosti s migrací kladou velký důraz na dění ve Středomoří. Naopak na země, odkud migranti a uprchlíci přicházejí, se zpravodajství téměř nezaměřuje a nevěnuje se příčinám migrace a situaci migrantů v zemích původu.

» NEGATIVIZACE A KRIMINALIZACE:
Druhým nejčastěji zastoupeným tematickým rámcem ve zpravodajství o migraci jsou „s imigrací související problémy/nepokoje v jiné zemi“. U online médií je to dokonce nejčastější téma.

» NĚMECKO JAKO „STRAŠÁK“:
Média věnují velkou pozornost Německu a silně se přitom zaměřují na negativní události. Zpravodajství z Německa zaměřené na migraci je výrazně vychýleno směrem k tématu problémů, nepokojů a kriminality. Život migrantů a uprchlíků v Německu naopak zachycují pouze okrajové.

» BULVARIZACE:
Oblibu zpráv z žánru „černé kroniky“ s tematikou migrace vysvětlují někteří novináři tím, že negativní a strach vyvolávající zprávy o migraci jsou čtenářsky atraktivní. Na tyto články se hojně kliká a jsou sdíleny, což je pro média komerčně výhodné.

» MIGRACE = MUŽI NA CESTĚ:
Z fotografií, které zobrazují migranty, jich většina zachycuje větší skupiny, kterým jednoznačně dominují muži. Život migrantů po příchodu do cílové země je zobrazován málokdy, jejich situace před příchodem do Evropy téměř vůbec.

» CHYBĚJÍCÍ PODPORA A REFLEXE:
Cesty do terénu, školení, vyjasnění terminologie, dostatek času – mnohé z věcí, které by novináři využili pro kvalitní práci na tak komplexním tématu, jakým je migrace, jsou pro ně dostupné jen v omezené míře. V žádném z médií, kde působí námi oslovení novináři, mimoto neprobíhala debata o tom, zda jeho zpravodajství o migraci není v konfliktu s jeho vlastním etickým kodexem.

Celá zpráva je k dispozici zde.