K čemu jsou dobré nevládní organizace pracující s migranty?

Kontext a smysl

V České republice dnes pobývá přibližně 800 000 cizinců. Asi polovinu z nich tvoří občané EU. Největší národnostní skupiny představují Slováci (21%), Ukrajinci (23%) a Vietnamci (17%). Většina cizinců přichází do ČR pracovat – velmi často na pozvání české vlády a českých firem. Další v ČR podnikají, studují nebo přicházejí jako rodinní příslušníci některé z uvedených kategorií. A protože i Češi stále častěji tráví část života v jiných zemích, přibývá i zahraničních partnerů, partnerek a přátel, kteří je doprovázejí při návratu do České republiky. Jen velmi malou část všech cizinců u nás tvoří lidé na útěku, přicházející v bezprostředním ohrožení života a žádající o mezinárodní ochranu. Těch, kterým byla tato ochrana přiznána, žije dnes v ČR přibližně 2000.

Jsme přesvědčeni, že pokud má být soužití cizinců s Čechy harmonické a vzájemně obohacující, musí se noví příchozí v českém prostředí vyznat, být si vědomi svých práv a povinností a mít možnost tu vést důstojný život. Čeští občané potřebují rozumět tomu, proč cizinci přicházejí a co nového mohou přinášet. To všechno by měla zajistit integrační politika. Na integraci se podílí mnoho aktérů, od mezinárodních organizací, přes státní správu a místní samosprávy až po nevládní organizace, jejichž činnost vyrůstá z terénu, z konkrétních potřeb konkrétních lidí.

Jako členové těchto organizací se zabýváme různými aspekty života migrantů a jejich začleňování do české společnosti. Přejeme si, aby naše zem prospívala a byla pro všechny své obyvatele příjemným a bezpečným a místem pro život. Na tom mají stejný zájem jak Češi, tak i lidé narození v zahraničí, kteří v Česku nalezli svůj druhý domov. Zároveň věříme, že společnost jako celek může být jen tak silná, jak silná je soudržnost jejích členů a skupin. Na každém záleží a zvlášť pokud je ve zranitelném postavení – ať už je to dítě s postižením, chudý senior, Čech nebo cizinec neschopný se bránit porušování svých práv – zaslouží si podporu.

Pomáháme také v zahraničí, na místech, kde lidé čelí krizovým situacím. Naše pomoc často směřuje k naplnění těch nejzákladnějších životních potřeb, jako jsou potraviny, čistá voda nebo střecha nad hlavou, ale snažíme se také podpořit budoucnost místních komunit prostřednictvím vzdělávacích aktivit a rozvojových projektů.

 Co konkrétně děláme? Každá členská organizace má trochu odlišné zaměření, ale společně pokrýváme následující oblasti:

  • Vzdělávání: Učíme cizince česky a společně s jazykem jim předáváme i informace o české kultuře, společnosti a občanských hodnotách. Vytváříme výukové materiály uzpůsobené potřebám různých profesních a jazykových skupin. V roce 2019 prošlo našimi kurzy několik set klientů a nabídka nestačí pokrýt poptávku. Pořádáme adaptačně integrační kurzy, které slouží jako základní orientační „rozcestník“ pro nově příchozí. Školíme pedagogy, asistenty, tlumočníky a interkulturní pracovníky.
  • Sociálně právní podpora: Poskytujeme bezplatné právní a sociální poradenství, pomáháme cizincům v orientaci v právním řádu ČR, můžeme zastupovat klienty na soudech a poskytovat jim konzultace ohledně jejich práv a povinností. Předcházíme krizovým situacím a bojujeme proti nekalým zaměstnaneckým praktikám, vykořisťování a zneužívání cizinců.
  • Lidé na útěku: Sledujeme dění na mezinárodní scéně. Podílíme se na humanitární pomoci lidem v krizových oblastech. V ČR pracujeme s žadateli o mezinárodní ochranu a s azylanty. Přikládáme obrovskou hodnotu každému případu, kdy se jednotlivci či rodině postiženým válkou či jinou katastrofou podaří zajistit normální životní perspektivu a začlenit je do české společnosti.
  • Analytická činnost: Věnujeme se sběru dat a zpracováváme vlastní analýzy k řadě témat souvisejících s migrací. Například mapujeme potřeby dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich učitelů na školách nebo monitorujeme otázky související se zdravotním stavem cizinců a s jejich přístupem ke zdravotní péči.
  • Advokacie: Informace z terénu a z analytické práce promítáme do advokační činnosti – upozorňujeme na potřeby, rizika a bílá místa v legislativě, budujeme partnerství s dalšími aktéry migrace a jsme rádi, že funguje řada platforem pro setkávání a dialog.
  • Osvěta: Migrační témata se snažíme zprostředkovávat širší veřejnosti a chtěli bychom přispět ke zmírnění napětí, které dnes ve společnosti panuje. Nabízíme statistiky, analýzy i příběhy jednotlivých lidí a snažíme se doplňovat mediální obraz migrace o chybějící perspektivy a souvislosti. Vyzýváme k solidaritě a otevřenosti k lidem, kteří mezi námi žijí, ačkoliv se v České republice nenarodili. Pořádáme vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a jedním z našich cílů je i boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Na čem stavíme?

Myšlenkové zakotvení: Navazujeme na myšlenky humanismu a demokracie, které považujeme za důležitou součást českého a evropského dědictví.

Lidé a fakta: Zakládáme si na kvalitě odvedené práce. Pracujeme s fakty, snažíme se problémům co nejlépe porozumět a nalézat nejefektivnější řešení. V našich řadách působí sociální pracovníci, právníci, sociologové, znalci různých kultur a jazyků a další odborníci, často s vlastní migrační zkušeností. Rozumíme potřebám našich klientů i české společnosti a systému, do kterého se snaží začlenit.

Finance: Služby klientům poskytujeme z velké části bezplatně. Naše práce je hrazená převážně z grantů, velkou podporu získáváme z evropských fondů, část prostředků je ze státního rozpočtu nebo od individuálních dárců. Začínáme spolupracovat také s komerčními subjekty, které si uvědomují význam neziskového sektoru. Výsledky hospodaření zveřejňujeme ve výročních zprávách. Financování a hospodaření je uvedeno ve výročních zprávách publikovaných na webových stránkách organizací. Hospodaření je veřejné, prověřené nezávislým auditem a kontrolou Ministerstva financi.

Perspektiva

Migrace nezačala před několika lety – lidé migrovali odjakživa, jak ukazuje i příběh o založení naší země příchodem Praotce Čecha na horu Říp 🙂 V budoucnu bude zřejmě počet cizinců narůstat. Svět je stále propojenější, naše země je atraktivním místem pro život. Zároveň u nás ubývá lidí v produktivním věku, kteří by dokázali zajistit chod průmyslových podniků, sociálních a zdravotnických služeb a dalších nezbytných odvětví. Neobsazených pracovních míst je až 300 tisíc, tedy mnohem víc, než je u nás nezaměstnaných.

Integrace nově příchozích bude klíčová. Věříme, že úspěšná.