JABOK: nabídka studia pro ukrajinské uprchlíky

Informace pro ukrajinské zájemce o studium s dočasnou ochranou

Co Jabok nabízí?

Škola vzdělává v akreditovaném oboru Sociální práce a sociální pedagogiky, který se realizuje ve dvou zaměřeních – Sociální práce a Speciální pedagogika.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají ve dvou kolech.

  • pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat přihlášku v termínu od 1. února 2022 do 22. května 2022.
  • pro 2. kolo přijímacího řízení je možné podat přihlášku v termínu od 13. června 2022 do 21. srpna 2022.

Podání přihlášky je zdarma. Hlásit se mohou pouze zájemci o denní studium.

Přihlášku ke studiu si stáhněte zde.

Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na studijní oddělení školy: studijni@jabok.cz, případně ji přineste na studijní oddělení osobně (Jabok, Salmovská 8, 120 00 Praha 2, budova A, 3. patro, dveře č. 309) v pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do12:00 hod., nebo v úterý od 14:00  do 17:00 hod.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají ve dvou kolech.

  • kolo přijímacího řízení se koná 7. června 2022.
  • kolo přijímacího řízení se koná 30. srpna 2022.

Přijímací zkoušky se konají formou pohovoru v češtině, nebo ukrajinštině. Zajímá nás vaše motivace ke studiu na naší škole, případná praxe a zkušenosti v oboru a všeobecný kulturně společenský přehled.

K přijímacímu řízení s sebou přineste cestovní doklad, ve kterém máte vyznačené vízum za účelem dočasné ochrany, a dále doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Tento doklad nemusí být úředně ověřen a ani nostrifikován. Pokud jej nemáte, stačí vaše čestné prohlášení, že jste řádně dokončili střední školu. Čestné prohlášení budeme pro vás mít připravené k podpisu u přijímacího řízení.

Školné

Školné na rok 2022/2023 je stanoveno pro denní studium 8 800 Kč rok. Na základě žádosti je možné jeho snížení až o 50 %. Školné lze hradit v měsíčních splátkách.

Přípravný kurz českého jazyka pro uchazeče přijaté v 1. kole

Přípravný kurz českého jazyka pro přijaté ukrajinské studenty s dočasnou ochranou se bude konat od 16. 6. – 8. 7. 2022, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 11:45 hod. na Jaboku. Kurz je zdarma.

Učební obsah a znalost českého jazyka

V prvním ročníku Vám upravíme učební obsah a nabídneme podpůrnou výuku českého jazyka, abyste se co nejdříve mohli zapojit do běžného studia. Počítáme s tím, že od  druhého ročníku budete studovat podle pravidel pro ostatní naše studenty.

Začátek školního roku

Školní rok začíná dne 1. 9. 2022 společnou mší. Dále následují zápis ke studiu a informace o studiu. Odpoledne jste zváni na společný piknik v areálu školy.

Seznamovací kurz

Ve dnech od 12. do 17. září 2022 se koná Seznamovací kurz ve Všechlapech u Příbrami, který je pro všechny studenty povinný. Program Seznamovacího kurzu bude uzpůsoben tak, abyste se cítili komfortně a měli možnost se seznámit se svými učiteli i spolužáky. Cena Seznamovacího kurzu je 2 000 Kč. Studenti v sociálně tíživé situaci se mohou obrátit s žádostí o příspěvek na Nadační fond Janua Jabok, s podáním žádosti Vám pomůžeme.

(dále připravujeme)

Nabídka kurzů Centra dalšího vzdělávání pro zájemce z Ukrajiny

  • Kurz asistenta pedagoga pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (80 hodin)
  • Kurz českého jazyka pro asistenty pedagoga (48 hodin)

Kontaktní osoba: Anežka Veselá

 

Více v přiložených dokumentech: Základní informace o Jaboku