Děti s dlouhodobým pobytem budou od 1. 1. 2024 účastníky veřejného zdravotního pojištění

Děti s dlouhodobým pobytem budou od 1. 1. 2024 účastníky veřejného zdravotního pojištění

Od 1. 1. 2024 budou děti mladší 18 let, které mají platné povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, nově účastníky veřejného zdravotního pojištění. Po dlouhodobém úsilí konečně nebudou muset být pojištěny v rámci komerčního zdravotního pojištění, které je drahé a často nepokrývá úhradu potřebné zdravotní péče. Dětem se tak zlepší přístup ke zdravotním službám, zdravotnickým zařízením se zase zjednoduší administrativa a získají jistotu, že jim bude péče uhrazena. Pojistné budou platit jejich rodiče.

 

Od 1. 1. 2024 nabude účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dle této novely bude nově účastníkem veřejného zdravotního pojištění každé dítě mladší 18 let, které má platné povolení k dlouhodobému pobytu (dále také „DP“).

Plátcem pojistného v těchto případech je zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník nezletilého dítěte. Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona, nelze si vybrat, zda dítě bude pojištěno v rámci soukromého, či veřejného zdravotní pojištění. 

Účast na veřejném zravotním pojištění vzniká odlišným způsobem, záleží na existenci dlouhodobého pobytu před účinností zákona.

 

Pokud dítě k 1. 1. 2024 již pobývá na území ČR na základě platného dlouhodobého pobytu: 

  • K 1. 1. 2024 má dítě platné povolení k dlouhodobému pobytu a nemá sjednané platné soukromé (komplexní) zdravotní pojištění cizinců

Účast na veřejném zdravotním pojištění vzniká k 1. 1. 2024. Nejpozději do 8. 1. 2024 je nutno kontaktovat vybranou veřejnou zdravotní pojišťovnu, dítě přihlásit k veřejném zdravotnímu pojištění a začít hradit pojistné. 

Pozn.: V případě, že dítěti s DP končí platnost soukromého pojištění před 1. 1. 2024, lze doporučit sjednat si povinné soukromé (komplexní) zdravotní pojištění pouze do 31. 12. 2023 (nebo na co nejkratší možnou dobu po tomto datu), aby bylo dítě co nejdříve účastníkem veřejného zdravotního pojištění (viz níže).

  • K 1. 1. 2024 dítě platné povolení k dlouhodobému pobytu a  stále sjednané platné soukromé (komplexní) zdravotní pojištění cizinců

Jedná se o situace, kdy platnost povinného soukromého (komplexního) pojištění dítěte končí až po 1. 1. 2024. Účast na veřejném zdravotním pojištění vzniká až dnem následujícím po dni skončení soukromého (komplexního) zdravotního pojištění. Nejpozději 8 dní přede dnem skončení soukromého (komplexního)  zdravotního pojištění je nutno dítě přihlásit k vybrané veřejné zdravotní pojišťovně a následně začít hradit pojistné. Přechod mezi soukromým a veřejným pojištěním musí být plynule navazující.

Příklad: Soukromé zdravotní pojištění je sjednáno do 30. 9. 2024. Účast na veřejném zdravotním pojištění tak vzniká až 1. 10. 2024, ale nejpozději 8 dní před vypršením platnosti soukromého pojištění (před 30. 9. 2024) je nutno přihlásit dítě k vybrané veřejné zdravotní pojišťovně a následně začít hradit pojistné. 

 

Pokud dítě získá platné povolení k dlouhodobému pobytu až po 1. 1. 2024:

Účast na veřejném zdravotním pojištění vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu (tj. osoba převezme první průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu.). Vydání povolení k dlouhodobému pobytu je třeba oznámit vybrané veřejné zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne doručení tohoto povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění

Účast na veřejném zdravotním pojištění zaniká skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, nejpozději ale dovršením 18 let věku dítěte. Po dovršení 18 let je třeba hradit si soukromé zdravotní pojištění. 

 

Změny v přístupu k pojištění v případech narození dítěte na území ČR od 1. 1. 2024:

  • Dítě se narodí matce, která má vydáno platné povolení k dlouhodobému pobytu. 

Takové dítě je účastníkem veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku. Od 1. 1. 2024 takové dítě nově zůstává účastníkem veřejného zdravotního pojištění i po dobu řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu musí být ale podána do 60 dnů od narození. Pojistné je povinen za dítě hradit zákonný zástupce, poručník či opatrovník, který je rovněž povinen do 8 kalendářních dnů od narození splnit ohlašovací povinnost u zdravotní pojišťovny. 

  • Alespoň jeden z rodičů dítěte (nově se neomezuje pouze na matku) má vydáno platné povolení k trvalému pobytu v České republice.

Takové dítě je účastníkem veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 60 dnů věku. Účastníkem i nadále zůstává i po celou dobu řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu. Ale žádost musí být podána v době 60 dnů od jeho narození. Zákonný zástupce musí do 8 kalendářních dnů od narození splnit ohlašovací povinnost u zdravotní pojišťovny.

 

Stránky MV s oficiálními informacemi o zdravotním pojištnění dětí s DP